Dom 120 m², Krynica-Zdrój, Zamkowa

domy wolnostojący • na sprzedaż • rynek wtórny • Krynica-Zdrój • Zamkowa

800 000  • 120 
6 667 zł za m2

1 łazienka • budynek 2 piętrowy

 Kontakt


Do sprzedania dom z możliwością rozbudowy - idealne pod wynajem.
Do sprzedania budynek mieszkalny do remontu przy ulicy Zamkowej. Bardzo dobra lokalizacja w pobliżu wyciągu narciarskiego oraz nowo powstałego hotelu Belmonte.
Budynek do generalnego remontu jednak jest od korzystnie posadowiony w rogu działki - możliwość rozbudowy. Posiada trzy kondygnacje mieszkalne.
Zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przeznaczenie podstawowe:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, lokalizowane na istniejących działkach budowlanych oraz na nowo wydzielonych działkach, zgodnie z § 7 ust. 4, b) usługi komercyjne realizowane jako wynajem pokoi dla turystów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 2) Przeznaczenie dopus zczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego - wbudowane usługi komercyjne, realizowane jako usługi podstawowe oraz usługi ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, gastronomia; 3) Powierzchnia zabudowy w wypadku budowy nowych budynków nie może pr zekroczyć 40% powierzchni działki budowlanej, a w wypadku rozbudowy istniejących budynków 50% powierzchni działki budowlanej; 4) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej; 5) Zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej działce budowlanej; 6) Lokalizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących, na następujących zasadach: a) realizacja nowych budynków w zabudow ie wolnostojącej lub zwartej bliźniaczej, b) kubatura nadziemna nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1200 m 3 , a budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami na wynajem do 1500 16 c) wysokość budynków nie może przekroczyć 10 metrów od strony przystokowej, a w terenie oznaczonym symbolem 2.MN.17, w części położonej poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków „A” - 278/M - 12 metrów od strony przystokowej. Wysokość nowych budynków oraz budynków podlegających nadbudowie w terenie 2.MN.33 nie może przekroczyć 13 metrów, d) stosowanie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 30 0 - 45 0 . Dopuszcza się dachy wielopołaciowe o kącie nachylenia głównych połaci jak wyżej, e) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania is tniejącej wysokości budynków podlegających rozbudowie, f) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. d) rozwiązania połaci dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach roz wiązań, g) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Zakaz stosowania różnych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy, z dopuszczeniem: - załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) w strefie okapu na szerokości połaci nie większej niż 1/3 długości krokwi, - stosowania innych kątów nachylenia dla części dachów nie stanowiących głównych połaci, h) dopuszcza się otwarcia dachowe, przy czym szeroko ść jednego otwarcia liczona w najszerszym jego miejscu (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów), nie może przekroczyć 1/2 długości całe j połaci dachowej. Łączna szerokość otwarć nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej. Pulpitowe otwarcia dachowe dopuszcza się jedynie w przypadku gdy wychodzą one z połaci dachu co najmniej 50 cm poniżej kalenicy oraz nie przekraczają długości 1/2 elewacji kalenicowej, i) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych, poprze z sytuowanie głównej kalenicy budynku w dostosowaniu do układu warstwic oraz materiałów elewacyjnych typu: tynk, drewno, kamień, j) stosowanie jednego z następujących kolorów dla pokrycia połaci dachowych: ciemnoczerwony, ciemnozielony, ciemnobrązowy, graf itowy, czarny matowy; 7) Dopuszcza się lokalizację garaży o kubaturze nadziemnej do 250 m 3 , realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość budynków, nie może przekroczyć wysokości 5 metrów od strony przystokowej. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 40 0 oraz w wypadku garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych dachów o układzie dostosowanym do dachu budynku mie szkalnego lub dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 0 . Obowiązuje stosowanie dla pokrycia połaci dachowych jednego z następujących kolorów: ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy. W wypadku realizacji budynków jako wolnostojących, obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia; 8) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz elem entów zagospodarowania ogrodów takich jak altany, zadaszenia, pergole itp.; 9) Zapewnienie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, a w wypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami na wynajem zapewnienie nie mniej nie mniej niż jednego miejsca postojowego na jeden apartament lub dwa pokoje na wynajem. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu; 10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez nie wy znaczone na rysunku planu ciągi komunikacyjne.
Na działce prąd , woda, gaz, kanalizacja.
Kontakt WD Partner 501 325 420.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Maria Wadas (licencja nr: 4696)


  • powierzchnia: 120 m2
  • powierzchnia działki: 750 m2
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer oferty: WDP-DS-884
  • data dodania: 17 Maj 2021
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Czerwiec 2021


Dane kontaktowe

Logo agencji

WD Partner Obrót i Wycena Nieruchomości

al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 53/3 11-233 Kraków

tel: +48 501 325 420

tel: +48 12 413 58 03