Działka budowlana 1200 m², Krynica-Zdrój

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Krynica-Zdrój

450 000  • 1200 
375 zł za m2

 Kontakt


SUPER DZIAŁKA PRZY NOWO POWSTAŁYCH OGRODACH ŻYWIOŁÓW TORZE KOLARSKIM.
Nieruchomość zlokalizowana na południowych stokach Góry Parkowej przy nowo powstałej atrakcji turystycznej - Ogrodach Żywiołów. Działka posiada kształt prostokąta o wymiarach 45x25 m przy drodze gminnej
Idealna lokalizacja około 600 m w linii prostej do wejścia na Deptak. Wystawa południowo - zachodnia - cały dzień słońce.
Informacja z obowiązującego m.p.z.p:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 6.MN.1- pow. 0,15 ha, 6.MN.2-
pow. 1,96 ha, 6.MN.3 - pow. 1,10 ha, 6.MN.4 - pow. 0,24 ha, 6.MN.5 - pow. 0,93 ha, 6.MN.6 - pow. 1,28
ha, 6.MN.7- pow. 4,75 ha, 6.MN.8 - pow. 1,14 ha, 6.MN.9 - pow. 0,41 ha, 6.MN.10 - pow. 4,15 ha,
6.MN.11 - pow. 3,72 ha, 6.MN.12 - pow. 2,08 ha, 6.MN.13 - pow. 3,43 ha, 6.MN.14 - pow. 1,97 ha,
6.MN.15 - pow. 0,24 ha, 6.MN.16 - pow. 1,77 ha, 6.MN.17 - pow. 1,54 ha, 6.MN.18 - pow. 0,39
ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) Przeznaczenie terenów:
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, lokalizowane na istniejących działkach budowlanych oraz
na nowo wydzielonych działkach o następujących powierzchniach:
- nie mniejszej niż 8 arów w terenie oznaczonym symbolem 6.MN.5,
- nie mniejszej niż 10 arów w terenach oznaczonych symbolami od 6.MN.1 do 4.MN.6 i 6.MN.6, oraz od
6.MN.16 do 6.MN.18,
- nie mniejszej niż 12 arów w terenach oznaczonych symbolami: 6.MN.7, 6.MN.9, 6.MN.11, 6.MN.14,
6.MN.15,
- nie mniejszej niż 15 arów w terenach oznaczonych symbolami: 6.MN.8, 6.MN.10, 6.MN.12, 6.MN.13,
b) w terenie oznaczonym symbolem 6.MN.2 usługi komercyjne realizowane jako:
- budownictwo pensjonatowe na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 25 arów,
- usługi zdrowia - gabinety lekarskie, realizowane jako dobudowane do budynków mieszkalnych;
2) Powierzchnia zabudowy w wypadku budowy nowych budynków nie może przekroczyć 30% powierzchni
działki budowlanej, a w wypadku rozbudowy istniejących budynków 40% powierzchni działki budowlanej;
3) Zachowanie terenów biologicznie czynnych na nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej;
4) Zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej działce budowlanej;
5) Lokalizacja nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz odbudowa, przebudowa, rozbudowa
istniejących, na następujących zasadach:
a) realizacja nowych budynków w zabudowie wolnostojącej,
b) kubatura nadziemna nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 1200 m3,
c) wysokość nowych budynków nie może przekroczyć 9 metrów od strony przystokowej,
d) stosowanie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 - 450. Dopuszcza
się dachy wielopołaciowe,
e) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania istniejącej wysokości budynków
podlegających rozbudowie,
f) przy rozbudowie istniejących budynków dopuszcza się inne niż ustalone w lit. d) rozwiązania połaci
dachowych i kąty ich nachylenia, stanowiące kontynuację istniejących zastosowanych w budynkach
rozwiązań,
g) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie w płaszczyźnie
pionowej. Zakaz stosowania różnych kątów nachylenia głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy,
z dopuszczeniem:
- załamania połaci i zmiany kąta jej nachylenia (ustalonego w lit. d) w strefie okapu na szerokości połaci
nie większej niż 1/3 długości krokwi,
- stosowania innych kątów nachylenia dla części dachów nie stanowiących głównych połaci,
h) dopuszcza się otwarcia dachowe, przy czym szerokość jednego otwarcia liczona w najszerszym jego
miejscu (tzn. szerokość czołowej ściany otwarcia bez okapów), nie może przekroczyć 1/2 długości całej
połaci dachowej. Łączna szerokość otwarć nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej.
Pulpitowe otwarcia dachowe dopuszcza się jedynie w przypadku gdy wychodzą one z połaci dachu co
najmniej 50 cm poniżej kalenicy oraz nie przekraczają długości 1/2 elewacji kalenicowej,
i) dostosowanie architektury budynków do lokalnych tradycji budowlanych poprzez sytuowanie głównej
kalenicy budynku w dostosowaniu do układu warstwic oraz stosowanie materiałów elewacyjnych typu: tynk,
drewno, kamień,
j) stosowanie jednego następujących kolorów dla pokrycia połaci dachowych: ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy;
6) Dopuszcza się lokalizację parterowych garaży o kubaturze nadziemnej do 200 m3, realizowanych jako
wolnostojące lub dobudowane do mieszkalnych. Wysokość budynków, nie może przekroczyć wysokości
5 metrów od strony przystokowej. Przy realizacji nowych budynków obowiązuje realizacja dachów jako
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie nachylenia głównych połaci do 350 oraz
w wypadku garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych dachów o układzie dostosowanym do dachu
budynku mieszkalnego lub dachów jednospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 350. Obowiązuje
stosowanie dla pokrycia połaci dachowych jednego z następujących kolorów: ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy. W wypadku realizacji budynków jako wolnostojących,
obowiązuje zakaz przesuwania głównych połaci dachowych o wspólnej kalenicy względem siebie
w płaszczyźnie pionowej i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia;
7) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz elementów zagospodarowania ogrodów,
takich jak altany, zadaszenia, pergole itp.;
8) Zapewnienie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, a w
wypadku budynku pensjonatowego nie mniej nie mniej niż 1-nego miejsca postojowego na 4 miejsca
noclegowe. Do ww. miejsc postojowych wlicza się miejsca w garażu;
9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz poprzez nie
wyznaczone na rysunku planu ciągi komunikacyjne.
DZIAŁKA MOŻLIWA DO WYDZIELENIA.
Kontakt WD Partner 501 325 420.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Maria Wadas (licencja nr: 4696)


  • powierzchnia: 1200 m2
  • powierzchnia działki: 1200 m2
  • numer oferty: WDP-GS-942
  • data ostatniej aktualizacji: 8 Maj 2024


Dane kontaktowe

Logo agencji

WD Partner Obrót i Wycena Nieruchomości

al. płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 53/3 11-233 Kraków

tel: +48 501 325 420

tel: +48 12 413 58 03